Lời nhạc sống

Ví dụ bạn cần tìm bài "Anh còn nợ em", bạn có thể nhập vào là "anh con no em" hoặc "anh còn nợ em" hoặc "acne"